начало » въпроси

Кой трябва да бъде застрахован за риска "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА"?

На задължително застраховане за риска “трудова злополука” подлежат работници и служители от предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

 

Коефициентът за трудов травматизъм по икономически дейности се определя ежегодно със Заповед на министъра на труда и социалната политика.

За прилагане през 2013 г. – Заповед № РД01-865 от 30.10.2012 г./обн. ДВ, бр.92 от 23.11.2012 г./

 

Кой изпълнява функцията на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа?

Съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ. бр.91 от 1998г.), за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.

 

По преценка на работодателя, функциите на орган по безопасност и здраве при работа могат също така да се възлагат и с договор на други юридически и физически лица или да се извършват от самия него в случаите, когато той е физическо лице. Видът на договора, който се сключва с органа по безопасност и здраве при работа, не е изрично регламентиран в наредбата.

 

Кой трябва да сключи договор за обслужване със Служба по трудова медицина?

Съгласно Чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателите следва да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. По смисъла на § 1., т. 1 от ДР на ЗЗБУТ „работодател” и всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

 

big_logo4big_logo6big_logo7big_logo3big_logo2big_logo6
дизайн и програмиране: УебДизайн