начало » услуги

"Вита Инженеринг" предлага на своите клиенти следните услуги:


Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност. Основните функции са СТМ са:

 

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

 

        Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:

1.  Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;

б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;

2. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;

3.   Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;

4.   Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;

5.   Въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания; списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания; честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания;

6.   Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние въз основа на документите и в сроковете, предвидени в Наредба 3/2008 г.

7.   Проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд. Службата по трудова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 от Наредба 3/2008 г.


Участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

 

СТМ съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:

1.   Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;

2.   Предлага степенуване по приоритети на мерките по т. 1, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;

3.    Oценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки;

4.    Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

 

Участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика.

 

1.    СТМ организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

2.    Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;

3.    Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;

4.    Участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;

5.   Подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;

6.   Подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;

7.   Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.

big_logo4big_logo6big_logo7big_logo3big_logo2big_logo6
дизайн и програмиране: УебДизайн