Новини

Промени в експертизата на работоспособността

21.08.2023
С Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза бяха въведени някои промени, касаещи както лицата с увреждания, така и здрави осигурени лица. Промени бяха направени и в Закона за хората с увреждания.

До това се стигна след обсъждане на възникналите проблеми по време на обявената пандемия. При затварянето на училища или отделни паралелки или при отстраняването от училище на здрави деца родителите не винаги имаха право на болничен лист за временна неработоспособност за периода. С измененията в чл.6, ал.1 от НМЕ се осигурява възможност родителят да ползва болничен лист за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето.

Проблеми възникнаха и при определените в НМЕ максимални срокове за издаваните еднолично болнични листове. Причина отново се оказа карантината, която започна да се среща доста често по време на обявената пандемия. Още през 2021 г. в чл.13, ал.1 от НМЕ беше направено уточнение, което регулира тези срокове: в посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност поради карантина. В същия дух е и промяната в ал.2 - след изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК, с изключение на случаите на временна неработоспособност поради карантина.(2021 г.)

Уточняване на процедурата по издаването на болничния лист се прави в чл.39, ал.1, т. 2. за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, върнато оттам поради наложена карантина на това заведение или училище, или на отделна група или клас в него за срока на карантинния период; болничен лист в случая се издава въз основа на служебна бележка от директора на детското заведение или на училището за наличността и срока на карантината и за невъзможността детето да бъде прехвърлено в друга група или клас, където няма карантина; служебната бележка се съхранява в лечебното заведение, което издава болничен лист за гледане. (2023 г.)

По отношение на трайно намалената работоспособност промените касаят основно определянето на пожизнен срок, на чужда помощ, отчитането на придружаващи заболявания и правата на лицето при забавяне на експертизата. В чл.68 се дава право на чужда помощ на лица с психични заболявания при 80 % и на деца под 90% ТНР. При наличие на съпътстващи заболявания към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. За определени хронични заболявания е предвиден пожизнен срок на ТНР – при тумори, ювенилен артрит, болест на Бехтерев, захарен диабет и други.

Допълнителни улеснения и права се предвиждат за лицата с трайно намалена работоспособност с изменението на Закона за хората с увреждания от 2023 г. Според чл.26, ал.7 когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите продължава до издаване на новите експертни решения на ТЕЛК или НЕЛК без прекъсване. Дефиниция на „забавяне“ се дава в Закона за здравето, В § 1 от допълнителните разпоредби т.48. „Забавяне в медицинската експертиза“ е неустановяване на вида и степента на увреждане на деца до 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване; степента на трайно намалена работоспособност на лица в трудоспособна възраст, както и за потвърждаване на професионална болест – в тримесечен срок от подаване на необходимото заявление-декларация за преосвидетелстване.

Законодателят предвижда и в случай на забавяне на експертизата освидетелстваните лица да не връщат получени суми. В Закона за здравето чл. 112, ал. 9 изречение второ се изменя така: През периода на обжалване на експертното решение за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане лицето ползва произтичащите права от обжалваното експертно решение, като при намаляване на вида и степента на увреждане, водещи до намаляване или отпадане на отпуснатата подкрепа, преосвидетелстваното лице не възстановява получената в повече сума.

До 4 месеца след влизането на промените в сила започнатите и неприключени производства по преосвидетелстване на лицата пред органите на медицинската експертиза се довършват съобразно приетите поправки в закона.

Направените промени са в интерес на осигурените лица и облекчават процедурата по освидетелстването им.
Следва да се отбележи, обаче, че основна причина за забавянето на експертните решения е тежкият дефицит на кадри в системата на ТЕЛК. За преодоляването на проблема е необходима цялостна държавна политика.
Всички новини

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Служба по трудова медицина "Вита Инженеринг"

гр. София 1505
ул. "Драговица" №9 (Вита База 1)
Телефони:
+359 2 960 49 94
+359 888 500 245
Е-mail: [email protected]

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах