Новини

Промени в Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

26.11.2021
На вниманието на работодателите
 
В ДВ,бр. 99 от 26.11.2021 г. е изменена и допълнена Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

С измененията се въвеждат разпоредбите на:
„1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО).) (OB, L 393, 30.12.1989 г., стр. 18);

2. Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации (OB, L 279, 31.10.2019 г., стр. 35 – 53).“
В чл. 17 се правят следните изменения:

Алинея 1 се изменя така:„(1) Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават, посочен в приложение № 2, неизчерпателният списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства, посочен в приложение № 3.“

Алинея 2 се изменя така:„(2) В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.“
Приложение № 3 към чл. 17 става Приложение № 1 към чл. 17:„Приложение № 1 към чл. 17

Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства (ЛПС)(*)
(*) Настоящият списък на рисковете/ частите на тялото е неизчерпателен.

Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и техните характеристики се определят въз основа на оценка на рисковете, в съответствие с изискванията на тази наредба.
Приложение № 1 към чл. 17 се изменя и допълва (представено е в табличен вид) става Приложение № 3:„Приложение № 3 към чл. 17.
Неизчерпателен списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства (*).
(*) Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и техните характеристики се определят въз основа на оценка на рисковете в съответствие с изискванията на тази наредба.
 
Приложение № 2 към чл. 17 е изменено и допълнено.

Вижте промените ТУК.


Консултирайте се с обслужващата ви Служба по трудова медицина какви действия е необходимо да предприемете.
Всички новини

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Служба по трудова медицина "Вита Инженеринг"

гр. София 1505
ул. "Драговица" №9 (Вита База 1)
Телефони:
+359 2 960 49 94
+359 888 500 245
Е-mail: [email protected]

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах