Въпроси

1. Кой трябва да бъде застрахован за риска "Трудова злополука"?

На задължително застраховане за риска “трудова злополука” подлежат работници и служители от предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Коефициентът за трудов травматизъм по икономически дейности се определя ежегодно със Заповед на министъра на труда и социалната политика.

2. Кой изпълнява функцията на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа?

Съгласно чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (ДВ. бр.91 от 1998г.), за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.
 
По преценка на работодателя, функциите на орган по безопасност и здраве при работа могат също така да се възлагат и с договор на други юридически и физически лица или да се извършват от самия него в случаите, когато той е физическо лице. Видът на договора, който се сключва с органа по безопасност и здраве при работа, не е изрично регламентиран в наредбата.

3. Кой трябва да сключи договор за обслужване със Служба по трудова медицина?

Съгласно Чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателите следва да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. По смисъла на § 1., т. 1 от ДР на ЗЗБУТ „работодател” и всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Служба по трудова медицина "Вита Инженеринг"

гр. София 1505
ул. "Драговица" №9 (Вита База 1)
Телефони:
+359 2 960 49 94
+359 888 500 245
Е-mail: [email protected]

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах