Услуги

1. Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

  Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:

 • Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
2. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
 1. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
 2. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;
 3. Въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания; списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания; честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания;
 4. Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние въз основа на документите и в сроковете, предвидени в Наредба 3/2008 г.
 5. Проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд. Службата по трудова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 от Наредба 3/2008 г.

2. Участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

СТМ съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:

 1. Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
 2. Предлага степенуване по приоритети на мерките по т. 1, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
 3. Преценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки;
 4. Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

3. Участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика.

СТМ организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
 

 1. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
 2. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
 3. Участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
 4. Подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
 5. Подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане;
 6. Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Служба по трудова медицина "Вита Инженеринг"

гр. София 1505
ул. "Драговица" №9 (Вита База 1)
Телефони:
+359 2 960 49 94
+359 888 500 245
Е-mail: [email protected]

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах