Новини

Декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ за 2023г.

11.04.2024
Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. От задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами. Декларацията е годишна и се подава от 1 януари до края на месец април на годината, следваща годината на отчитане.

Редът и начинът на подаване на декларацията са уредени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Това е документът, с който работодателят отчита опасностите за здравето на работещите и доказва по какъв начин е изпълнил задължението си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Какво е важно да знаем?
Декларация е задължителна за всеки, който наема работещи и е започнал дейността си през отчетната година (т.е. 2023).
За фирмите, които са започнали дейност по-рано, задължението възниква при промяна в някои обстоятелства към 31 декември 2023 г. спрямо последната подадена декларация.
  • Раздел I, т. 1 и 2:
- при промени в наименованието на юридическото или физическото лице;
- промяна на седалището и адреса на управление.
  • Раздел II, т. 7, 8 и 9 обхващат следните промени:
- кода на икономическа дейност на фирмата;
- открити нови поделения или закрити поделения;
- промяна в големината на предприятието (брой служители) през 2022г., при която се преминава в друг диапазон. Големината на предприятието според средносписъчния брой служители, за целта се делят на 4 групи – от 1 до 9 вкл., от 10 до 49 вкл., от 50 до 249 вкл. и 250 и над 250 работещи.
  • Раздел IV, част І, т. 22:
- промяна на броя работещи на открито, под земята, във въздуха или под водата.
  • Раздел IV, част І, т. 24
- възникване на нови опасности/източници на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска.
  • Раздел IV, част II, т. 25:
- възникване на необходимост от ползване на лични предпазни средства за работни места и длъжности, които не са ползвали.
  • Раздел IV, част IV, т. 33:
- обособяване на работни места с видеодисплей и извършване на оценка на риска при работа с видеодисплеи, ако не сте имали такива преди.
 
От 2018 г. отпадна задължението за подаване на уведомление при липса на промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране
За попълването на данните в раздел IV е необходима адекватна и качествена оценка на риска за здравето при работа. Ние препоръчваме консултиране със Службата по трудова медицина за съдържанието на този раздел.

Има два варианта на подаване на Декларацията по чл. 15:
При наличие на електронен подпис декларацията може да се подаде през електронния портал на ГИТ. На страницата на агенцията са публикувани подробни указания за създаването на документа. Практиката ни досега показва, че с наближаване на крайния срок достъпът до портала се затруднява. Затова ние препоръчваме на нашите клиенти да не отлагат подаването на декларацията за последните дни на април.

Също така можете да подадете декларацията на място в дирекциите „Инспекция по труда“ или чрез куриер с обратна разписка. Необходимо е да изпратите декларацията, както на подписано и подпечатано хартиено копие, така и записан на електронен носител HTML файл. 

Нека все пак да имаме предвид и санкциите, предвидени в Наредба 3. Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.). Лицето по чл. 2 или негов законен представител, което не подаде декларация в законоустановения срок, носи отговорност по чл. 413, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Кодекса на труда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г.) Лице, което подаде декларация с неверни данни, носи отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.
 
СТМ ВИТА ИНЖЕНЕРИНГ консултира и подпомага своите клиенти при попълването на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ. Работейки в сътрудничество с представителите на работодателя, ние осигуряваме бързо и адекватно изпълнение на това законово задължение.
 
Всички новини

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване

Служба по трудова медицина "Вита Инженеринг"

гр. София 1505
ул. "Драговица" №9 (Вита База 1)
Телефони:
+359 2 960 49 94
+359 888 500 245
Е-mail: [email protected]

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах